Standard Beispielbild

Im­pres­sum

Op­ti­mo­Ber­cher

An­ga­ben gemäß § 5 TMG

Ber­cher GmbH

Ver­tre­ten durch:

Ge­schäfts­füh­rer David Ber­cher, Georg Ber­cher

Op­ti­mo Soft­ware GmbH

Ver­tre­ten durch:

Ge­schäfts­füh­rer David Ber­cher, Willy Hamma

Kon­takt:

Otto-Lilienthal-Str. 30
D-88046 Friedrichshafen

Te­le­fon +49 7541 9959050
Fax +49 7541 9959059
E-Mail info@​optimobercher.​de

Han­dels­re­gis­ter:

Ber­cher GmbH

Amts­ge­richt Ulm, HRB 630744

Op­ti­mo Soft­ware GmbH

Amts­ge­richt Ulm, HRB 551631

Um­satz­steu­er-ID:


Um­satz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß §27 a Um­satz­steu­er­ge­setz:

Ber­cher GmbH

DE145372637

Op­ti­mo Soft­ware GmbH

DE811922753

Impressum – OptimoBercher